Matsis Matbaa Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami dikkat ve özen göstermekteyiz. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak büyük bir dikkat ve özenle işlenmekte, muhafaza edilmektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri gereği kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarını düzenlemek ve tarafınıza bilgi verilmesi maksadıyla işbu Aydınlatma

Metni düzenlenmiştir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları :

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ve diğer tüm ticari faaliyetler kapsamında, otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, personelimiz, tarafınızdan yapılan sözlü, yazılı, elektronik olan veya olmayan yöntemlerle veri aktarımı, Şirketimiz tarafından organize edilen fuar, eğitim ve diğer organizasyonlara iştirak edilmesi, internet sitemizin ziyaret edilmesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimiz ile ticari olan veya olmayan, herhangi bir suretle iş ilişkilerinizin devam ettiği, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz toplanabilmekte; zaman zaman güncellenen kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin mevzuata uygun devamlılığının sağlanması, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve diğer ilgililer ile olan ticari ilişkilerimiz ve iş süreçlerimizin yürütülmesi, Şirketimizin üçüncü kişilerden mal ve hizmet tedariki kapsamında destek alınması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi başta olmak üzere, kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve işlenme amaçlarıyla paralel olarak, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, bir hakkın tesisi, kullanılması, veri işleme ve aktarmanın meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması veya korunması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak

paylaşılmaktadır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz

uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, ilgili belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Tevfikbey Mahallesi, Dr. Ali Demir Caddesi No:51 34290 Küçükçekmece / İstanbul adresine ulaştırabilirsiniz.

 

Elektronik posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@matbaasistemleri.com

adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ise

“hs01.kep.tr” KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Şirketimize sağlanması gerekmektedir. Başvurunuzun öngörülen kriterlere uygun olmaması durumunda, Şirket’in kanuni haklarını saklı tuttuğunu ve talebi karşılama yükümlülüğü altında bulunmadığını beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi önem arzetmektedir.

Matsis Matbaa Anonim Şirketi